Om data.kystverket.no

data.kystverket.no er et register over åpne datasett og datatjenester fra Kystverket. Vi ønsker å bidra til å realisere de samfunnsøkonomiske gevinstene av deling og gjenbruk av offentlige data. Vi tror og håper at våre data vil være til nytte for offentlig sektor, næringsliv, og innbyggere.

Statlige fellesføringer for Norge sier at statlige etater, så langt det lar seg gjøre skal tilgjengeliggjøre sine rådata i maskinlesbare format.

Kystverkets målsetninger

  • Effektivisering og innovasjon: Gjennom åpne data deles kunnskap både i og på tvers av offentlig og privat sektor. Deling av offentlige data legger til rette for mer samordning og kreativitet.
  • Næringsutvikling: Fritt tilgjengelige data skaper et nytt marked i form av applikasjoner og nye tjenester som inneholder offentlig informasjon.
  • Demokratisering: Med åpne data gis innbyggerne lettere tilgang til beslutningsgrunnlag og prioriteringer i offentlig sektor. En slik åpenhetskultur inkluderer et bredere publikum i de politiske prosessene.
  • Gjennomsiktighet: Med åpne data gis alle bredere innsikt i offentlige prosesser. Dette kan bidra til å styrke tilliten til offentlig sektor og det politiske systemet.