Hovedled og Biled, arealavgrensning

Farleden er gitt gjennom forskrift av 30. november 2009 nr. 1477 (forskrift om farleder).

Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen.

Mer om farledsstrukturen:

http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Farleder /Farledsstrukturen/

Datasettet viser hoved- og biledenes arealmessige utstrekning.

Formål

The fairway dataset describes where the Norwegian Coastal Administration's main areas
of interest are on the coast, and it is important for important for the Norwegian Coastal Administration to ensure that the network of fairways is taken into account during
planning and administration in coastal areas.

The areas show the extent of the main and secondary watercourses in terms of area.

Bruksområde

Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.

Arealene angir hoved- og biledenes arealmessige utstrekning.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/hovedled-og-biled-arealavgrensning/1e8d7811-87ea-429a-8d97-4ea6bbf6e010
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)