Nødhavner WFS

Tjenesten inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk. Disse lokalitetene vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning. Dataene utgjør en del av Kystverkets beslutningsstøtteverktøy til bruk i situasjoner med fare for, eller inntrådt, akutt forurensning. I den enkelte situasjon er likevel ethvert sted en mulig nødhavn. Nødhavnkategorier: Nødhavnlokalitetene er inndelt i tre kategorier. Kategori 1: Nødhavner særlig egnet for de største fartøyene (tankfartøy og store bulkskip). Nødhavner i kategori 1 vil det i første rekke være behov for i tilknytning til ytre farled der tankskipene seiler, samt farleder inn til oljeterminaler og andre havner hvor det går tankskip og produkttankere. Kan også brukes av annen trafikk i området. Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 330, Bredde:60, Dypgående:18 Kategori 2: Nødhavner for den forventede trafikken i området. I første rekke fartøy over 5.000 BT. Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 200, Bredde:25, Dypgående:10,5 Kategori 3: I enkelte av Kystverkets regioner er det innført en tredje kategori med maks skipslengde på 120 m og maks bredde på 15 m. Maks seilingsdybde vurderes da i hvert enkelt tilfelle, avhengig av lokale forhold, for å kunne gjøre en sikker innseiling. Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 120, Bredde:15

Formål

Used by the Norwegian Coastal Administration and partners, or the ship itself, to anchor up/beach any disabled ships. The emergency port locations are pre-evaluated and deemed to be the most relevant locations in which to place ships in distress in order to avoid or limit acute contamination.

Bruksområde

Benyttes av Kystverket og samarbeidspartnere, eller skipet selv, til å ankre opp/strandsette evt. havarister. Nødhavnlokalitetene er forhåndsevaluerte, og vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/nødhavner-wfs/3eef614a-b82f-4779-8a30-02876b792d1a
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)