Hovedled og Biled, havneavgrensning

Farleden er gitt gjennom forskrift av 30. november 2009 nr. 1477 (forskrift om farleder).

Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen.

Mer om farledsstrukturen: http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Farleder/Farledsstrukturen/

Datasettet viser havneavgrensning til de 32 stk havnene som er listet i farledsforskriften. Ved disse havnene opphører hovedleder og bilder ved kai.

Formål

The dataset shows the boundaries of the 32 ports listed in the Fairways Regulation. There are main watercourses and secondary watercourses at these ports, and hence the government's field of responsibility goes all the way up to the quay.

Bruksområde

Datasettet viser havneavgrensning til de 32 stk havnene som er listet i farledsforskriften. Ved disse havnene går hovedleder og bilder, og dermed statens ansvarsområde, helt inn til kai.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/hovedled-og-biled-havneavgrensning/65c79481-a2da-4095-b47d-d7744d903d9b
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)