Navigasjonsinstallasjoner WFS

Kystverket administrerer et system av innretninger for navigasjonsveiledning i Norge. Dette systemet består av innretninger drevet av Kystverket, innretninger drevet av kommunale havner og private innretninger drevet av andre.Innretninger for navigasjonsveiledninggir visuelle og elektroniske signaler som er lagt til rette for å være til hjelp i navigasjonsprosessen for aktsomme sjøfarende. Det er imidlertid ikke hensikten å gjøre det mulig for sjøfarende å identifisere enhver båe eller grunne eller hindring for sjøtrafikken som finnes i norske farvann som ellers er farbare for skip. Derimot skal Kystverket sørge for en fornuftig merking av farvannet i den utstrekning som ressursene tillater.

Formål

The WFS service provides an overview of all operational navigation devices along the coast of Norway and along Svalbard, and it is helpful when carrying out spatial planning, etc. This is part of the Norwegian Coastal Administration's DOK deliverable of 1.1.2017. It is important for the Norwegian Coastal Administration to ensure that the navigation installations are taken into account when planning physical measures that may affect these (both physical location and any sector spread). Must not be used for navigation.

Bruksområde

WFS-tjenesten gir en oversikt over alle operative navigasjonsinnstallsjoner langs norskekysten og langs Svalbard, og er til hjelp ved arealplanlegging etc. Er en del av Kystverkets DOK-levereranse fra 1.1.2017. Det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til navigasjonsinstallasjonene ved planlegging av fysiske tiltak som kan berøre disse (både fysisk plassering og evt. sektorutbredelse). Skal ikke brukes til navigasjon.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/navigasjonsinstallasjoner-wfs/73e46cf4-d9f5-4d75-b148-bb5edf888c4a
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)