Nødhavner

Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk. Disse lokalitetene vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning. Dataene utgjør en del av Kystverkets beslutningsstøtteverktøy til bruk i situasjoner med fare for, eller inntrådt, akutt forurensning. I den enkelte situasjon er likevel ethvert sted en mulig nødhavn.

Nødhavnkategorier: Nødhavnlokalitetene er inndelt i tre kategorier.

Kategori 1: Nødhavner særlig egnet for de største fartøyene (tankfartøy og store bulkskip). Nødhavner i kategori 1 vil det i første rekke være behov for i tilknytning til ytre farled der tankskipene seiler, samt farleder inn til oljeterminaler og andre havner hvor det går tankskip og produkttankere. Kan også brukes av annen trafikk i området.

Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 330, Bredde:60, Dypgående:18

Kategori 2: Nødhavner for den forventede trafikken i området. I første rekke fartøy over 5.000 BT.

Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 200, Bredde:25, Dypgående:10,5

Kategori 3: I enkelte av Kystverkets regioner er det innført en tredje kategori med maks skipslengde på 120 m og maks bredde på 15 m. Maks seilingsdybde vurderes da i hvert enkelt tilfelle, avhengig av lokale forhold, for å kunne gjøre en sikker innseiling.

Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 120, Bredde:15

Formål

Å gi detaljert informasjon om Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavner til bruk i situasjoner hvor det er fare for akutt forurensning.

Bruksområde

Benyttes av Kystverket og samarbeidspartnere, eller skipet selv, til å ankre opp/strandsette evt. havarister. Nødhavnlokalitetene er forhåndsevaluerte, og vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/nødhavner/7d76ca2a-31c7-482c-8557-e477c9ac12a2
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)