Fiskerihavner

Stortinget bevilger midler over statsbudsjettet til at Kystverket skal gjøre investeringer i statlige fiskerihavner. Utbygging av fiskerihavner skjer i henhold til de kriterier og prosesser som er trukket opp i St. meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011, St.meld. nr. 46 (1996-97) Havner og infrastruktur for sjøtransport og St.meld. nr. 44 (1992-93) Om fiskerihavnepolitikken. Nye anlegg tas opp til bevilgning som følge av prioriteringer i Kystverkets Handlingsprogram, utarbeidet på grunnlag av prosessen med Nasjonal transportplan.

Formål

Datasettet viser statlige fiskerihavner.

Bruksområde

Datasettet benyttet primært i forbindelse med intern saksbehandling opp mot fiskerihavntilskudd, men gir også nyttig oversikt for aktuelle kommuner og andre interessenter.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kystverket/fiskerihavner/fabfe189-06b5-4a3f-84ba-3c48b02ce6de
Forfatter Kystverket/Geodatatjenesten
Vedlikeholdes av Kystverket
Sist oppdatert 3. desember 2019, 13:41 (UTC)
Opprettet 16. juni 2019, 20:40 (UTC)